Top

Privacy Statement

JES en uw privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door JES Personal Training. Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

In dit Privacy Statement worden bepaalde woorden gebruikt die nadere verklaring vragen. Hieronder leest u wat wij met deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw bankrekeningnummer.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

JES Personal Training 

Jordaan 10b, 1251 PC Laren

035 538 4488
info@JESLaren.nl
www.JESLaren.nl

KvK: 52048284

Welke persoonsgegevens verwerken wij

JES Personal Training verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mail 
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum 
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • IBAN
 • Gegevens van partner en kinderen
 • Gegevens over de fysieke gesteldheid

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wij een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

 • (potentiële) cliënten en hun gezinsleden;
 • personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waarmee wij een relatie hebben.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact; 
 • Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen; 
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Facturering en betaling;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de met u gesloten of te sluiten (zorg)overeenkomst van opdracht en zullen uw gegevens niet voor andere doelen gebruiken.

Met wie delen wij uw gegevens

Uw persoonsgegevens delen we in principe niet met derde partijen tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Deze derden partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van JES Personal Training voor de voornoemde doeleinden:

 • Ygrec Finance B.V. (financiële administratie)
 • Virtuagym (software dienstverlener)

Inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JES Personal Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@JESLaren.nl. 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

We hanteren een bewaarbeleid dat gebaseerd is op het niet langer bewaren van persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk of vereist is. De gegevens in ons bestand blijven in beginsel 7 jaar bewaard (gerekend vanaf moment dat de overeenkomst eindigt) of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een dienstverlener vereist is. 


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

JES Personal Training heeft privacy hoog in het vaandel staan en neemt het beschermen van uw gegevens serieus. JES Personal Training heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen ervoor dat alleen die medewerkers uw persoonsgegevens verwerken die dit vanwege hun functie moeten doen.

Melding inbreuk i.v.m. persoonsgegevens

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt JES Personal Training dit zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens niet binnen 72 uur plaatsvindt, wordt de vertraging toegelicht (gemotiveerd). 

Als er een inbreuk is geweest in verband met persoonsgegevens en uw gegevens zijn daarbij betrokken, dan zal JES Personal Training u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen; zeker als de inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten of vrijheid. 

Een ingeschakelde verwerker dient JES Personal Training zo spoedig mogelijk na te hebben kennis genomen van een dergelijke inbreuk daarover te informeren. 

In de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld: 

a) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en het persoonsgegevensregisters in kwestie; 

b) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; 

c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; 

d) de maatregelen die JES Personal Training heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan. 

Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt. 

JES Personal Training houdt alle inbreuken in verband met persoonsgegevens bij in een overzicht, met inbegrip van de feiten omtrent die inbreuk, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Die documentatie stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in staat de naleving van dit artikel te controleren.

Geautomatiseerde besluitvorming

JES Personal Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wijziging Privacy Statement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan ons Privacy Statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. U treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy Statement onderaan onze website aan. De laatste wijziging was op 01-07-2022.