Top

ALGEMENE VOORWAARDEN JES PERSONAL TRAINING B.V.

 • Algemene Voorwaarden
  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • 1.1.1.JES: JES Personal Training B.V. 
   • 1.1.2.Deelnemer: de natuurlijke persoon of partij die een Overeenkomst met JES heeft gesloten.
   • 1.1.3.Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van de Deelnemer waarmee de Deelnemer duurzaam samenwoont en/of bij de Deelnemer inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 18 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van de Deelnemer.
   • 1.1.4.Deelnemend Bedrijf: het bedrijf dat (een aantal van) haar werknemers of relaties laat deelnemen aan Trainingen, Faciliteiten en/of Activiteiten op basis van de met JES gesloten Overeenkomst. 
   • 1.1.5.Activiteit: een door JES georganiseerd evenement dat sportactiviteiten zal omvatten. 
   • 1.1.6.Training: de (personal) training die door en/of onder begeleiding door JES worden aangeboden en/of door JES worden gefaciliteerd. Onder de Training vallen ook de SUP-lessen, online trainingen, Small Group Training en de Masterclass Training.
   • 1.1.7.Trainer: degene die feitelijk zorg draagt voor de Training en begeleiding.
   • 1.1.8.Faciliteiten: de diensten die JES aanbiedt, zoals massage.
   • 1.1.9.Vestiging: de JES vestiging te Laren aan de Jordaan 10-b en/of JES Watersports, Oud Loosdrechtsedijk 165 te Loosdrecht.
   • 1.1.10.Locatie: de fysieke locatie waar de Activiteit, Training en/of Faciliteit wordt aangeboden en/of uitgevoerd, zowel in als buiten de Vestiging.
   • 1.1.11.Inschrijving: een inschrijving waarmee men Deelnemer wordt bij JES en op basis waarvan de Overeenkomst tot stand komt.
   • 1.1.12.Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening en terug ontvangst van het inschrijfformulier.
   • 1.1.13.Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen JES en de Deelnemer door Inschrijving, waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden. De Overeenkomst kan worden afgesloten voor een abonnement, een strippenkaart, de Training, de Faciliteiten en/of één of meerdere Activiteiten.
   • 1.1.14.Deelnemingsgeld: het bedrag of de bedragen die JES aan de Deelnemer in rekening brengt voor een abonnement, strippenkaart, Trainingen, Faciliteiten en/of 

 

 • Activiteiten.Overeenkomst
 • De Overeenkomst tussen de Deelnemer en JES wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de Inschrijving. 
 • Een abonnement heeft een minimale duur (abonnementsperiode) van 3 maanden en een maximale duur van 12 maanden. De Trainingen dienen binnen de aangegeven abonnementsperiode te worden benut. Na deze periode is het niet meer mogelijk Trainingen te doen en te volgen op basis van het afgesloten abonnement. Als geen of weinig gebruik van de Trainingen in de abonnementsperiode is gemaakt, dan bestaat geen recht op restitutie van de voor een abonnement verschuldigde Deelnemingsgelden. 
 • Met een strippenkaart wordt vooraf een vast aantal Trainingen afgenomen die binnen een periode van 6 of 12 maanden kunnen worden benut. Na deze periode is het niet meer mogelijk de Trainingen te doen en te volgen op basis van de afgenomen strippenkaart. Als niet het aantal Trainingen zoals aangegeven op de afgenomen strippenkaart is gevolgd, dan bestaat geen recht op restitutie van het voor de strippenkaart verschuldigde Deelnemingsgelden. 
 • Abonnementen kunnen in uitzonderlijke situaties 1 keer per abonnementsperiode met maximaal 1 keer per week worden verminderd (downgraden), mits de Deelnemer een abonnement van minimaal 1 x per week Training behoudt. Daartoe dient de Overeenkomst te worden vernieuwd en is toestemming van JES benodigd.

 

 • Deelnemer worden en toegang
  • De Overeenkomst met JES wordt gesloten en de deelneming gaat van start als de deelnemer het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij JES heeft ingeleverd en dat door JES is ontvangen. De afspraken voor de Trainingen, de Faciliteiten en/of de Activiteiten kunnen daarna worden ingepland.
  • Vanaf 8 jaar kan worden deelgenomen aan de Trainingen en Faciliteiten van JES. Uitzonderingen daarop dienen te worden besproken met JES. Inschrijving van een minderjarige dient op de Vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder of verzorger danwel wettelijk vertegenwoordiger. 
  • Gezinsleden met een leeftijd tussen de 8 en 16 jaar krijgen uitsluitend toegang tot de Vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainende Deelnemer van 16 jaar of ouder en/of een Trainer. 
  • JES behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling van JES, de Deelnemer de toegang tot de Locatie te ontzeggen en de Overeenkomst (per direct) te beëindigen. Bij waarschijnlijk oneigenlijk gebruik van de Trainingen, Faciliteiten of Activiteiten of dreigend misbruik daarvan danwel bij waarschijnlijk onaanvaardbaar gedrag heeft JES het recht om te weigeren dat iemand Deelnemer wordt.
  • Als het maximum aantal leden bij JES is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van JES, kan een persoon desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
  • JES heeft het recht te controleren of Deelnemers rechtmatig in de Vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.

 

Trainingen en Massages

Een Deelnemer volgt minimaal 1 maal per week een Training. Deelnemers met een abonnement mogen onbeperkt vrij trainen en gebruik maken van de faciliteiten. JES raadt de Deelnemer wel aan het trainingsprogramma voor de vrije trainingen af te stemmen met de Trainer. Deelnemers met een strippenkaart kunnen niet vrij trainen. 

De Trainingen zijn inclusief gebruik van handdoek, infused water  en fruit. Overige aankopen, zoals shakes, zijn niet inbegrepen. Hiervoor wordt (maandelijks) een factuur toegezonden.

Trainingen en Faciliteiten kunnen tot 12 uur voorafgaand aan een Training of Massage kosteloos worden afgezegd of verzet. Als korter dan 12 uur een Training of Massage wordt afgezegd of verzet, behoudt JES zich het recht voor deze in rekening te brengen. Trainingen of Massages afzeggen of verzetten kan alleen telefonisch via de receptie van JES (035 538 44 88), via Whatsapp (06 15372600) of via e-mail: receptie@jeslaren.nl.

Voor de Masterclasses geldt dat deze exclusief voor Deelnemers worden gegeven, waar wel na overleg met JES een introducee per Deelnemer mee naar toe kan worden genomen.   

JES biedt nieuwe Deelnemers eenmalig een massage van 50 minuten aan.

Massages zijn inclusief gebruik van badjas, slippers, handdoek, (infused) water, koffie, thee en fruit.

 

 • Openingstijden
 • JES bepaalt de openingstijden van de Vestiging gedurende welke tijden er gebruik kan worden gemaakt van de Trainingen en Faciliteiten. JES is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 • JES is gerechtigd om de Vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. JES is gerechtigd de Vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. De Deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van Deelnemingsgelden.
 • Indien de Vestiging om wat voor reden dan ook geen Trainingen of Faciliteiten kan verschaffen, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat hij bij een andere vestiging kan trainen.

 

 • Trainingen
  • In geval van langdurige ziekte of blessure kan met JES contact worden opgenomen om de abonnementsperiode te verlengen met de periode waarin wegens ziekte of een ernstige blessure de Deelnemer niet in staat is geweest om Trainingen te volgen. Het afgenomen abonnement kan echter niet worden stopgezet of beëindigd.
  • Gezinsleden met individuele abonnementen voor dezelfde periode en einddatum kunnen Trainingen aan elkaar overdragen als JES daarmee akkoord gaat. 
  • Alle Trainingen en Faciliteiten vinden in beginsel plaats in de Vestiging en in de directe omgeving van de Vestiging. Ingeplande afspraken met een Trainer of masseur zijn op basis van beschikbaarheid. JES doet haar uiterste best een training in te plannen op een voor de Deelnemer geschikt tijdstip. Indien dat niet mogelijk is, behoudt JES zich het recht voor trainingen en faciliteiten te verzetten. 

 

 • Faciliteiten
  • Anderen dan Deelnemers kunnen bij JES ook terecht voor een massage. Voorafgaand aan de massage dient de derde zich te melden bij de receptie van JES en een inschrijfformulier in te vullen.
  • Een Deelnemer kan een Training inwisselen voor een massage van 60 minuten, mits het rooster dit toelaat. De massage kan echter niet van het trainingsabonnement worden afgeschreven en dient apart te worden afgerekend danwel op rekening te worden gezet.

 

 • Activiteiten
  • Een Activiteit kan (een deel van) één dag maar ook meerdere dagen omvatten. Een Activiteit kan zowel in Nederland als in het buitenland worden gehouden.
  • Een Deelnemer dient op dag waarop de Activiteit van start gaat tenminste de door JES voor die Activiteit vastgestelde minimumleeftijd jaar te hebben bereikt. Bij de inschrijving voor de Activiteit zal JES aangeven wat de minimumleeftijd is.
  • Een Deelnemer mag aan een Activiteit slechts deelnemen indien hij zichzelf of door een Deelnemend Bedrijf voor deelname heeft/is aangemeld middels het inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en indien de Deelnemer (en indien van toepassing: het Deelnemend Bedrijf) akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van JES.

De deelname aan de Activiteit geschiedt door de Deelnemer persoonlijk; het is dus niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer aan de Activiteit deel te laten nemen.

  • De deelname aan een Activiteit geschiedt door de Deelnemer uitsluitend waarvoor hij is ingeschreven.
  • Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde Deelnemingsgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
  • De Deelnemer is verplicht de door JES verstrekte kleding en andere materialen (bijvoorbeeld een wetsuit) te dragen. Als de Deelnemer daaraan niet meewerkt, kan JES de Deelnemer deelname aan de Activiteit ontzeggen.
  • De Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf kan tot 14 dagen voor de start van de Activiteit veranderingen doorgeven aan JES over (het aantal) deelnemers. Vermindering van het aantal deelnemers die daarna worden doorgeven, zal niet leiden tot een vermindering van de prijs voor de Activiteit.
  • JES kan op grond van overmacht vóór het moment van de eerste start van de Activiteit besluiten de Activiteit geen doorgang te laten vinden. In dat geval zal aan de Deelnemer of het Deelnemende Bedrijf 100% van het Deelnemingsgeld worden gerestitueerd. 
  • Indien de Activiteit na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd of afgelast, zal geen restitutie van het Deelnemingsgeld plaatsvinden. 
  • JES kan in individuele gevallen bedrijven of organisaties die niet aan voormelde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, weigeren aan de Activiteit deel te nemen.

 

 • Portretrecht
  • De Deelnemer c.q. het Deelnemend Bedrijf verleent bij voorbaat toestemming aan JES voor openbaarmaking van, tijdens of rond de Activiteit gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf zichtbaar is.
 • Deelnemingsgeld en betaling
  • De Deelnemer is Deelnemingsgeld verschuldigd vanaf het moment van Inschrijving en vanaf dat moment gaat de SEPA automatische incasso van start. 
  • Alle Deelnemingsgelden dienen maandelijks bij vooruitbetaling – op de eerste van de maand – te geschieden via SEPA automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. Indien de Ingangsdatum niet valt op de eerste van een maand kan de eerste termijn bij Inschrijving worden voldaan per bank aan JES.
  • Voor Trainingen en/of Faciliteiten op een andere locatie dan de Vestiging worden reiskosten en –reistijd in rekening gebracht aan de Deelnemer (waarvoor een ander BTW-tarief geldt).  
  • Bij vooruitbetaling van een jaarabonnement ontvangt de Deelnemer een aantal massages cadeau .Voor het massage-abonnement geldt een korting bij vooruitbetaling van een jaarabonnement.
  • Strippenkaarten dienen voorafgaand aan de eerste Trainingen of Faciliteit te worden betaald. 
  • Verantwoordelijkheid voor de tenaamstelling van en omschrijving op de factuur is voor de Deelnemer. 
  • Alleen bij schriftelijke annulering 1 maand voor de start van een Activiteit kan restitutie van de voor die Activiteit verschuldigde Deelnemingsgelden aan de Deelnemer c.q. Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij een dergelijke restitutie wordt 10% van de kosten van het totaal voor de Activiteit verschuldigde Deelnemingsgeld in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering die korter dan een maand plaatsvindt, wordt 100% van de kosten van het totaal voor de Activiteit verschuldigde Deelnemingsgeld in rekening gebracht.
  • Het Deelnemingsgeld voor een Activiteiten dient uiterlijk twee weken voor de start van de Activiteit volledig zijn voldaan.
  • JES behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. De Deelnemer is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij de Deelnemer een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de abonnements- en strippenkaartgelden betreft en hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 
  • Bij niet tijdige ontvangst door JES van de door de Deelnemer verschuldigde Deelnemingsgelden – om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo) – wordt de incasso nogmaals aangeboden. Bij een betalingsachterstand ontvangt de Deelnemer een aantal herinneringen. Indien de Deelnemer, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de Deelnemer in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. JES is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is de Deelnemer gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle onbetaalde Deelnemingsgelden en toekomstige deelnemingstermijnen die verschuldigd zijn voor de duur van de Overeenkomst alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
  • JES kan een Deelnemer de toegang tot de Vestiging of een Locatie ontzeggen indien en voor zolang een Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Indien de Deelnemer in verzuim is door een betalingsachterstand, kan JES de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige deelnemingstermijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij de Deelnemer te (laten) incasseren.
 • Risico en aansprakelijkheid
  • JES vraagt de Deelnemer om alle relevante medische klachten of aandoeningen aan de Trainer en masseur te melden. Het is essentieel dat JES en haar trainers en masseurs goed op de hoogte zijn van eventuele risico’s bij het trainen en masseren. 
  • JES is niet aansprakelijk indien iemand enige vorm van lichamelijk letsel oploopt door het niet opvolgen van de instructies van een trainer of masseur of een blessure oploopt tijdens het vrij trainen. JES is ook niet aansprakelijk voor een blessure of letsel door het verkeerd uitvoeren van de oefeningen. Tegelijkertijd doet JES haar uiterste best om een veilige trainingsomgeving te creëren.
  • Deelname aan een Activiteit geschiedt voor eigen risico. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van letsel, ziekte, of overlijden veroorzaakt door zijn deelname aan de Activiteit.
  • Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Activiteit en/of Training.
  • JES adviseert een Deelnemer zich in verband met deelname aan een Activiteit en/of Training sportmedisch te laten keuren. De Deelnemer verklaart door de inschrijving dat hij bekend is met het feit dat deelname aan een Activiteit een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Activiteit en/of Training.
  • Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart JES voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de Activiteit, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan JES toe te rekenen opzet of grove schuld.
  • Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart JES voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Activiteit. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  • JES is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook ontstaan, die de Deelnemer door deelname aan Trainingen, Faciliteiten of Activiteiten mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan JES toe te rekenen opzet of grove schuld.
  • Indien en voorzover JES desondanks toch aansprakelijk is, blijft de verplichting van JES tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van JES ter zake van die schade uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van JES. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
  • Voor alle schade die, al dan niet moedwillig aan eigendommen of eigendommen van andere deelnemers wordt toegebracht, wordt de veroorzaker door JES aansprakelijk gesteld.
  • JES is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of waardevermindering van de spullen van de Deelnemer op de Locatie en de Vestiging.Persoonsgegevens
  • De door de Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door JES opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent JES en het Deelnemend Bedrijf toestemming tot gebruik van de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. 
 • Beëindiging
  • Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Deelnemer kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door JES.
  • Indien JES, om welke reden ook, geen trainer, masseur en/of faciliteiten kan bieden, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat er niet getraind en gemasseerd kan worden danwel dat er niet van de Faciliteiten gebruikt gemaakt kan worden. Als een dergelijke situatie langer duurt dan 21 dagen heeft de Deelnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen. In alle andere gevallen is het niet mogelijk de Overeenkomst te beëindigen, tenzij hier een uitzonderlijke reden voor is en JES hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Toepasselijk recht
  • Op de Overeenkomst, de uitvoering ervan en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst en niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 • Overige bepalingen
  • JES behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen.
  • In deze Algemene Voorwaarden wordt een verwijzing naar de mannelijke vorm, zoals hij, mede geacht te omvatten een verwijzing naar de vrouwelijke vorm, zoals zij, en vice versa.
  • Tenzij anders volgt uit deze Algemene Voorwaarden omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en andersom.
  • Op de deelname door de Deelnemer aan de Trainingen en de Faciliteiten zijn de Huisregels van JES van toepassing die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

HUISREGELS

JES stelt het zeer op prijs als de Deelnemer zich aan de huisregels van JES houdt. Indien dat niet het geval is, behoudt JES zich het recht voor de Deelnemer te vragen de Vestiging of Locatie te verlaten. Onderstaande regels zijn opgesteld om het trainen zo plezierig mogelijk te houden voor iedereen. Dank voor het begrip!

 • In de trainings- en massageruimte wordt niet gebeld.
 • Op de begane grond bevinden zich kleedruimtes en douches. Ook zijn er kluisjes voor kleding en waardevolle bezittingen.
 • Tijdens en na het vrij trainen graag de materialen, zoals matjes, stangen of gewichten reinigen en terugleggen waar ze horen. Gelieve zware gewichten niet op een toestel achter te laten.
 • Schone (binnen)schoenen zijn gewenst. Mouwloze shirts (singlets) liever niet.
 • Graag het papier en het reinigingsmiddel in de zaal gebruiken om transpiratie van een toestel of de grond te verwijderen. 
 • Voor uw comfort en hygiëne liggen schone handdoeken klaar. Badjassen en slippers staan ter beschikking bij massage. 
 • Bij gebruik van de massage is gepast ondergoed gewenst.

Discretie staat bij JES hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen bij JES en in een prettige omgeving kunnen trainen en ontspannen. Indien u dat niet als zodanig ervaart, hoopt JES dat u dit met het management van JES deelt.